إسم المقطع
حروف محمدياسين حردان11,822
مولايياسين حردان9,828
أنا وياسينياسين حردان8,117
ميلادكياسين حردان8,066
عشت غربةياسين حردان8,976
فدك فدكياسين حردان8,249
الوطنياسين حردان8,501